Dating for unge under 18 Randers

Primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge Rapporten har to hovedformål: 1.Placere seksuel vold som et folkesundheds anliggende - understrege behovet for at adressere seksuel vold på et politisk og nationalt niveau (politisk) 2.

dating for unge under 18 Randers

Sammen med de mange erfarne og engagerede aktører på området vil der blive arbejdet hårdt for at nå strategiens mål: Færre voldsramte, bedre forebyggelse og mere solid viden som grundlag for en målrettet indsats" Udgivet af Regeringen, 2010 Læs rapporten Voldens pris – Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder En undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger af vold mod kvinder i Danmark, samt de voldsudsatte kvinders personlige omkostninger med fokus på, hvor meget voldsudsættelsen i gennemsnittet betyder for kvindernes helbredsrelaterede livskvalitet, tabte gode leveår samt dødelighed Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed, 2010 Læs rapporten Kommunernes beredskab i forhold til vold. Omfang og karakter - 2008 En undersøgelse af omfang og karakter af vold mod mænd i Danmark med fokus på blandt andet antallet af og aldersfordelingen for voldsudsatte mænd, voldsudøvernes køn og alder samt relationen mellem voldsoffer og voldsudøver Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Minister for Ligestilling, 2008 Læs rapporten Vold og maskulinitet Hænger det sammen - manddom og brugen af vold?Undersøgelsens overordnede formål er, udover at afdække omfanget og karakteren af en sådan undervisning, også at komme med en række forslag til, hvordan behandlingen af emnet kan styrkes i undervisningen på længere sigt Udgivet af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte), 2005 Læs rapporten Hvor ku’ du gøre det?Konfliktmægling ved seksuelle overgreb Center for Voldtægtsofre dannede i perioden 2003-2004 rammen for en undersøgelse af, om konfliktmægling kan anvendes som et led i rehabiliteringen af unge kvinder, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg.Hvilken form for hjælp kan du modtage på et krisecenter? Hvis jeg er voldsudsat, hvordan får jeg plads på et krisecenter?LOKK tilbyder særlig rådgivning til både unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund Telefonisk rådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund, der er bekymret for deres teenagebørn Til fagfolk der har brug for råd og vejledning i forbindelse med æresrelaterede konflikter (oversigt over resultater) Rapporten bygger på interview med 42 000 kvinder over hele EU, som blev adspurgt om deres erfaringer med fysisk, seksuel og psykologisk vold, herunder tilfælde af vold begået af en partner (vold i hjemmet).

Dating for unge under 18 Randers

Øge mulighederne for at udvikle og implementere effektive primære forebyggelsesindsatser i dansk sammenhæng (praksis) Rikke Holm Bramsen, 2013 Læs rapporten Psykologhjælp gavner børn på krisecentre Ny evaluering viser, at børn, der opholder sig på krisecentre, har gavn af ordning, hvor de kan få hjælp af en psykolog Evalueringen er gennemført for Socialstyrelsen af SFI og Ankestyrelsen, 2013 Læs evalueringen Børn og kvinder i familier med vold - indsatser og efterværn I denne bog kan du læse om nogle af de vigtige erfaringer fra syv kommuners og otte krisecentres arbejde med at udvikle og forbedre indsatserne til børn og kvinder under ophold på et krisecenter og et halvt år efter.Udgivet af Socialstyrelsen, 2011 Læs rapporten Børn i familier med vold – behandlingsmodeller.Udviklet af Aarhus, Skanderborg, Randers, Haderslev og Odense kommuner som led i projektet Børn og kvinder i familier med vold. dating for unge under 18 Randers-24dating for unge under 18 Randers-34 Over en treårig periode har de fem kommuner arbejdet målrettet på at udvikle, afprøve og beskrive behandlingsmodeller til behandling af voldsudsatte børn.Formålet med undersøgelsen var blandt andet at undersøge om konfliktmægling kan være med til at forbedre voldtægtsofrenes livsbetingelser og at vurdere henholdsvis den kortsigtede og langsigtede betydning af mægling for både offer og gerningsmand Udgivet af Center for voldtægtsofre, Rigshospitalet, 2005 Læs rapporten Børn og unge på krisecentre skal også i skole Undervisningsministeriet har offentliggjort en kortlægning om undervisning af børn på krisecentre, som er gennemført af Rambøll i 2013, samt udarbejdet en pjece ”Børn og unge på krisecentre skal også i skole” med en række gode råd og praksiseksempler, som kan inspirere krisecentre i samarbejdet med skoler og kommuner. fokus på vigtigheden af motivation hos mor og barn, faste procedurer på krisecentrene for undervisning og skolegang, samarbejdet ml.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *